9. - 10. září 2021, Česká republika

Hydrologické dny 2021

Video z nahrané konference a prezentace jako takové budou k dispozici na těchto stránkách po zpracování

Zaměření konference

V posledních několika letech jsme byli svědky extrémních projevů sucha. Epizody sucha střídaly lokální přívalové deště a teprve až v roce 2020 se situace začala pomalu zlepšovat. Proto je nutné stále hledat správné přístupy, jak se na oba tyto extrémy nejlépe připravit. Jak v dobách sucha zadržet a co nejlépe hospodařit s vodou v krajině a také jak využít povodní a přitom minimalizovat škody.

Hydrologické dny 2021 jsou v pořadí již 9. národní konferencí českých a slovenských hydrologů a vodohospodářů. Konají se pravidelně od roku 1980 v pětiletém cyklu, kdy se v organizaci střídají česká a slovenská strana. Cílem setkání hydrologů a vodohospodářů z obou republik je společně zhodnotit stávající úroveň hydrologie a projednat směr, kterým by se měl její další vývoj ubírat. Středobodem konference budou moderované diskuse vybraných panelistů z řad českých a slovenských odborníků. Touto formou budou diskutována čtyři ústřední témata konference.

ODKAZ NA KONFERENCI

Témata diskuzních panelů

Technologický vývoj a vliv na hydrologii
Hydrologie a měnící se lidská společnost a její požadavky
Česká a slovenská hydrologie ve víru globalizace
Jak bude vypadat český a slovenský hydrolog budoucnosti?

Koncept

Celkem 4 konferenční bloky.

Struktura bloku

Diskuzní panel (celkem 1,5 h)

 • Úvodní vyzvaná přednáška - 20 min
 • Panelová diskuze 45 min
 • Diskuse s posluchači - 15 min
 • Závěry - 10 min
Coffee break (20-30 min)
Přednášková sekce (cca 1 h)
 • Mikroprezentace (podpořené postery)
 • Klasické přednášky
 • Workshopy/skupinová práce

Témata přednáškových bloků/mikroprezentací

 • Pozorování, nové metody měření, big data
 • Nejistoty v hydrologii
 • Modelování a predikce (Earth system modelling)
 • Hydrologické extrémy
 • Historická variabilita a proxydata
 • Společenské potřeby - interakce
 • Ekohydrologie
 • Role experimentální hydrologie
 • Vzdělávání v hydrologii a vodním hospodářství

Publikace

Postery

Postery budou vystaveny jak elektronicky na stránkách konference, tak i v tištěné podobě v místě konání. Tisk zajistí organizátoři.

Specifikace posteru:

 • velikost: A2
 • formát: PDF
 • deadline odeslání: 31. 7. 2021

K nahrání souboru využijte tlačítko níže. Prosíme o zaslání posteru do 31. 7. 2021. V případě komplikací s nahráním souboru nás kontaktujte na mailové adrese konference info@hydrologickedny.cz.
Důležité termíny

31. 3. 2021 Deadline pro odeslání rozšířeného abstraktu
15. 4. 2021 Potvrzení akceptování příspěvku
31. 7. 2021 Deadline pro odeslání celého textu příspěvku
31. 7. 2021 Deadline pro registraci bez aktivní účasti

Jazyk

Čeština, slovenština, angličtina

Konferenční vložné

Konference bude probíhat virtuálně, proto je bezplatná. V případě příznivého vývoje situace bude možné účastnit se osobně. V takovém případě však nebude organizátorem zajišťováno ubytování a bude poskytnuto pouze drobné občerstvení.

Registrace

V případě zájmu prosím zašlete vyplněný registrační formulář níže na adresu info@hydrologickedny.cz. Pokud se chcete zúčastnit aktivně, což není podmínkou účasti na konferenci, využijte prosím šablonu pro abstrakt ke stažení níže. Pro formát plného článku použijte, prosím, vzor shodný se vzorem k tvorbě prodlouženého abstraktu. Maximální počet stran pro plný článek je 15 stran velikosti A4.


Registrační formulář

Šablona abstraktu

Místo konání

Otevřená zahrada
Údolní 33, 602 00 Brno-střed

Program

Změny v programu vyhrazeny.

Partneři

sponsors
sponsors
sponsors
sponsors
sponsors

Jáchym Brzezina © 2022 Český hydrometeorologický ústav

Technologický vývoj a jeho vliv na hydrologii

Časové zařazení:

Blok 1 (9. 9. 2021, dopoledne)

Popis problematiky

Kontext

Technologický rozvoj v posledních desetiletích zásadně proměnil celou lidskou společnost, včetně hydrologie a vodního hospodářství. Bezdrátové přenosy dat, nové metody měření, IT technologie zpracování dat aj. proměnily podobu hydrologie jako oboru, a to jak v jeho vědecké, tak operativní části. IT technologie měly též za následek vznik nové odnože hydrologie – hydroinformatiky.

Odhadování dalšího směru technologického rozvoje je obtížnou disciplínou a představy, jak bude svět vypadat za 30 let, jsou často velmi dalece vzdálené od následné skutečnosti. Přesto je nutné trendy sledovat a včas na ně reagovat.

Proč toto téma?

Chceme zmapovat nastupující technologické trendy a jejich potenciál pro rozvoj hydrologie, ale i hrozby, které mohou přinášet ve vztahu k české a slovenské hydrologii a hydrologické službě.

Cíle panelové diskuze

 • Uvést nejvýznamnější technologické novinky, či slibné trendy v oblasti monitoringu oběhu vody (družicová a radarová měření, drony, přenosy dat IoT, crowdsourcing, netradiční zdroje dat) a vyhodnotit jejich potenciál a rizika.
 • Představit nové způsoby zpracování dat (AI, big data, data science) a zamyslet se nad jejich využitelností pro aplikaci v hydrologii, diskutovat jaké přinášejí příležitosti, a kde naopak mohou představovat hrozby či negativa.
 • Posoudit otázku hydrologické měřící sítě z technologického pohledu a stanovit směr, kterým by se měla po technologické stránce rozvíjet, a to s přihlédnutím k reálným možnostem.

Hydrologie a měnící se lidská společnost a její požadavky

Časové zařazení:

Blok 2 (9. 9. 2021, odpoledne)

Popis problematiky

Kontext

Lidská společnost se dynamicky proměňuje, stejně jako běžný způsob života. Internet a sociální sítě zásadně změnily způsob, jakým lidé přistupují k informacím, ale i jaká mají očekávání na fungování služeb a interakce s okolím.

Proč toto téma?

Hydrologie (monitoring, poznávání a vyhodnocování oběhu vody) je jedna ze služeb, která je poskytována veřejnosti prostřednictvím veřejné správy. Aby mohla být dlouhodobě úspěšným oborem, který bude vnímán jako významný pro odpovídající financování a podporu, musí i hydrologové znát a reagovat na případné změny očekávání zájmových stran. Ty tvoří nejen stát, ale i evropské a světové společenství, sousední státy, různé navazující a příbuzné obory akademického sektoru a veřejné správy, soukromé subjekty a veřejnost.

Jak chce být veřejnost informována o riziku vzniku povodní a jak v případě hrozícího sucha, jaké informace potřebují firmy, jak voda ovlivní zemědělství, jaké potřebují multioborové vědecké týmy hydrologické vstupy pro posouzení např. rizik změn ekosystémů, nebo ekonomických systémů? Jakým způsobem můžeme zapojit společnost (laickou i poučenou) např. do sběru hydrologických dat (Citizen science; Crowd hydrology)?

Cíle panelové diskuze

 • Cílem je otevřít diskuzi směrem k vnímání potřeby interakce hydrologů se „zákazníky“.
 • Jak bychom mohli zjistit očekávání veřejnosti, firem a profesních sdružení?
 • Jaká očekávání se domníváme, že společnost má? Jsou naše domněnky ověřené? Dokážeme na očekávání reagovat, a jakým způsobem, či jak rychle?
 • Jak podpořit popularizaci vědy a komunikaci našich výsledků širší veřejnosti?

Česko-slovenská hydrologie ve víru globalizace

Časové zařazení:

Blok 3 (10. 9. 2021, dopoledne)

Popis problematiky

Kontext

Google ve spolupráci s Indian Meteorology Department v roce 2019 zpracoval první AI predikci rozlivů způsobených monzunovými dešti. JRC EU, SMHI, Deltares aj. provozují globální hydrologické modely v reálném čase. Satelitní měření poskytují data o parametrech hydrologického režimu na celém světě ve stále rostoucím rozlišení pro stále rostoucí počet hydrologických prvků. Strategií WMO je Earth System Approach modelující planetu jako jediný soubor procesů odehrávajících se v atmosféře, hydrosféře, oceánech, a na povrchu i pod ním. Hydrologické studie (např. dopadu změny klimatu) pro území Česka a Slovenska dnes zpracovávají týmy z různých koutů světa.

Proč toto téma?

Globalizace, volný přístup k datům (v návaznosti na tendenci otevírání dat) a propojení celého světa zcela mění podmínky fungování nejen firem, ale i národních odborných organizací a společností. Je vhodné se zamýšlet, jak globalizace ovlivní českou a slovenskou hydrologii, a jakým směrem by se měla vydat, aby v uvedených podmínkách obstála i v budoucnosti?

Cíle panelové diskuze

 • Jakým způsobem se zapojovat do činností mezinárodních týmů kvůli lepšímu pochopení interakcí na regionální a globální úrovni, které zasahují tato území?
 • Jak otevírat naše data a umožnit tak jejich využití pro "large-scale studies"?
 • Jak podporovat internacionalizaci našich institucí a vědeckou mobilitu jejích pracovníků (propojování týmů)?
 • Lze spojit síly v oblasti správy a kontroly dat?

Jak bude vypadat český a slovenský hydrolog budoucnosti?

Časové zařazení:

Blok 4 (10. 9. 2021, odpoledne)

Popis problematiky

Kontext

Hydrologické dny jsou konferencí, dalo by se říci, strategickou. V minulosti hlavní řečníci často přednášeli svá poselství a vize rozvoje hydrologie v následujících letech. Někdy se říká, že hydrologie je věda, ale i umění (Ing. Hladný ji přirovnával k tahací harmonice, s tím, že se na ní musí umět hrát). Jako takovou ji utvářejí a definují hydrologové – minulí, současní i budoucí.

Proč toto téma?

V předchozích tématech diskuzí jsme se zabývali technologickými změnami, globalizací a změnami v potřebách společnosti. Abychom na uvedené změny dokázali reagovat, musíme se měnit i my. Položme si tedy otázku: Jak bude vypadat český a slovenský hydrolog budoucnosti, jaké dovednosti, znalosti bude muset mít, jaká bude jeho úloha? A jak bychom měli přizpůsobit systém výchovy nových hydrologů, aby v budoucnu byli připraveni „nést prapor“ české a slovenské hydrologie.

Cíle panelové diskuze

 • Jaká je vize, či jsou varianty (scénáře) budoucí role hydrologa – vědce, hydrologa – operativce? Shodneme se v tomto pohledu?
 • Co bude a co nebude obsahem role hydrologů?
 • Jak budoucí hydrology na tuto roli připravit? Získávají na školách ty správné vědomosti/kompetence? Co musíme změnit?